Uurimused

Uurimusi vaimse tervise valdkonnast

Depressioon ja tähenduslikud tegevused tegevusteraapias. M. Sõrve, lõputöö, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 2021.

Estonian mental health service users’ experiences regarding autonomy. M. Agur, Master’s Thesis, Degree Programme in Mental Health, Arcada 2021.

Psüühikahäiretega inimeste tegevusvõime hindamine Kanada tegevusvõime mõõdiku abil. N. Kääpakaust, lõputöö, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 2021.

Vibroakustilise ravi toime psüühiliste ja somaatiliste vaevustega rehabilitatsiooniklientide enesetundele Tallinna Vaimse Tervise Keskuses. I. Kalev, magistritöö, Tallinna Ülikool 2020.

Kunstiteraapia rakendamine depressiooni tugigrupis psüühilise erivajadusega klientide igapäevaelu toetamiseks. E. Raun, magistritöö, Tallinna Ülikool 2017.

Autistlike noorte igapäevaelu ja toetamine. M. Reimund, magistritöö, Tartu Ülikool 2017.

Elanikkonna teadlikkus, suhtumine ja hoiakud vaimse tervise teemal. Tellija: Sotsiaalministeerium, teostaja: Factum ja Ariko, sügis 2016.

Vaimse tervise strateegia aastateks 2016-2025. Koostanud Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon.

Tallinna Vaimse Tervise Keskuse 18-35aastaste klientide liikumisharrastuse profiil. C. Tammverk, bakalaureusetöö, Tallinna Ülikool 2016.

Raske vaimse haiguse kogemusega inimeste taastumisprotsessi toetamine Tallinna Vaimse Tervise Keskuse kogukonnatöö meeskonna näitel. M. Allik, magistritöö, Tallinna Ülikool 2015.

Lood taastumisest ja ühiskonnas osalemisest – kogemus ja väljakutsed. 2012.-2014. a Eestis, Hollandis ja Ungaris läbi viidud rahvusvahelise uurimisprojekti tulemusena valminud väljaanne. (.*pdf)

Vaimse tervise häirega inimesed tööturul. – Poliitikauuringute Keskus Praxis, 2015. (.*pdf)

Elu skisofreeniaga – Ülemaailmse Vaimse Tervise Föderatsiooni (WFMH) 2014. a vaimse tervise päeva puhul välja antud artiklikogumik (*.pdf, portaalist Terviseinfo.ee).

Psüühiliselt esmahaigestunud noorte erivajaduste leevendamise võimalused toetusgrupi kaudu. N. Olaru, lõputöö, Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar 2014.

Vale mure ravimine. Ajakiri Universitas Tartuensis nr 3/2014.