Põhimäärus

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS
Tallinn                                                                                                  23. jaanuar 2013 nr 3
 
Tallinna Vaimse Tervise Keskuse põhimäärus
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.
§ 1.  Üldsätted
(1) Tallinna Vaimse Tervise Keskus (edaspidi asutus) on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (edaspidi sotsiaal- ja tervishoiuamet) hallatav asutus.
(2) Asutuse ametlik nimetus on:
1) eesti keeles Tallinna Vaimse Tervise Keskus;
2) inglise keeles Tallinn Mental Health Center;
3) vene keeles Таллинский Цeнтр Душевного Здоровья.
(3) Asutus asub Tallinnas. Asutuse aadress on Pelguranna tn 31, 10312 Tallinn.
(4) Asutusel on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Asutusel on oma sümbol.
(5) Asutus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.
(6) Asutuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) sotsiaal- ja tervishoiuameti ettepanekul.
(7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.
§ 2.  Struktuur
(1) Oma ülesannete täitmiseks on asutusel sotsiaal- ja tervishoiuametiga kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.
(2) Asutuse koosseisu kuuluvad järgmised struktuuriüksused:
1) Pelguranna tugikodu;
2) Haabersti klubimaja;
3) Lasnamäe töö- ja tegevuskeskus;
4) Pelguranna tegevus- ja teraapiakeskus;
5) kogukonnatöö meeskond;
6) rehabilitatsioonimeeskond.
§ 3.  Tegevusvaldkond ja ülesanded
(1) Asutuse tegevusvaldkond on psüühilise erivajadusega inimeste sotsiaalhoolekanne.
(2) Tegevusvaldkonnast tulenevalt on asutuse ülesanded järgmised:
1) erihoolekande-, rehabilitatsiooni- ja muude teenuste osutamine;
2) vaimse tervise teenuste arendamine;
3) vaimse tervise alane teavitustöö ja koolitamine;
4) valdkonna sihtgrupi ja nende lähedaste eneseabitegevus.
(3) Asutus täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.
(4) Asutusel on õigus osutada oma tegevusvaldkonnaga seotud tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse õigusaktidega kindlaks määratud korras.
§ 4.  Vara, vahendid ja eelarve
(1) Asutus on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on sotsiaal- ja tervishoiuamet andnud oma valitsemisel oleva vara.
(2) Asutus kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Asutus võib enda valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. Asutuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras.
(3) Asutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama sotsiaal- ja tervishoiuametit ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.
(4) Sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja kinnitab asutuse eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja asutuse ettepanekust. Asutuse kulud kaetakse eelarve alusel.
§ 5.  Juhtimine
(1) Asutust juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.
(2) Asutuse direktoriga sõlmib töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja.
(3) Asutuse direktor:
1) juhib asutust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
2) korraldab asutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib asutuse majandustegevust, tagab asutuse tulemusliku töö, vastutab asutuse üldise olukorra ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest asutusele kinnitatud eelarve piires;
3) teeb linna nimel tehinguid põhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks asutusele linna eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras, tagades eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust asutuse finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
5) tagab asutuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise sotsiaal- ja tervishoiuametile Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi. Jälgib eelarve täitmist pidevalt ja esitab vajaduse korral sotsiaal- ja tervishoiuametile eelarve muutmise ettepanekuid;
6) vastutab asutust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
8) tegutseb asutuse nimel ja esindab seda lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a. juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid näevad teisiti ette;
9) kinnitab kooskõlastatult sotsiaal- ja tervishoiuametiga asutuse struktuuri ja töötajate koosseisu ning töötajate töötasustamise korra;
10) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
11) kehtestab asutuse sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ning muud töökorralduse reeglid;
12) annab oma pädevuse piires asutuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
13) korraldab asutusele saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete lahendamist;
14) täidab muid ülesandeid.
(4) Asutuse direktorit asendab sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja käskkirjaga määratud isik.
§ 6.  Aruandlus ja kontroll
(1) Asutuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Asutus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras.
(2) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib sotsiaal- ja tervishoiuamet.
(3) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.
§ 7.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
(1) Asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.
(2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumise korral aga sotsiaal- ja tervishoiuametile.
(3) Asutuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.
§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavalitsuse 22. detsembri 2004 määrus nr 104 “Tallinna Vaimse Tervise Keskuse põhimääruse kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

 

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär