Projektid

2016 – 2018

Skisofreeniasse esmahaigestunute integreeritud teenusekorralduse pilootprojekti läbiviimine, integreeritud mudeli metoodiline kirjeldamine ning ettepanekute tegemine mudeli täiendamiseks

Eesmärgid:

  • katsetada integreeritud teenusepakkumise mudelit, kus esmakordselt skisofreeniasse haigestunud inimesel oleks võimalik kohe jätkata rehabiliteerivate ja toetavate teenustega, vähendamaks haiguse negatiivseid tagajärgi
  • jälgida aktiivravi lõppedes toetusmeetmete kohese kasutamise mõju inimese valmisolekule kasutada taastumist toetavaid tegevusi ning selle mõju tema tervislikule seisundile ja toimetulekule
  • rakendada praktikas eri valdkondade (tervishoid, sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsioon, kohaliku omavalitsuse teenused, erihoolekanne) integreeritud toimimist ning täiendada mudelit vastavalt tekkivatele tõrgetele
  • kaardistada tekkinud tõrked erinevate valdkondade koostöös ning teha ettepanekud riiklikus süsteemis vastutuste täpsemaks määratlemiseks, muudatusteks andmevahetuses jms, võimaldamaks vajadustest lähtuvat lähenemist teenuste pakkumisel.

2015 – 2017

Positiivsete hoiakute kujundamine – avatud tööturu ligipääsetavus vaimse tervise probleemidega noorte jaoks (PAD- project)

Eesmärgid:

  • aidata kaasa psüühikahäirega noorte tööga hõivatusele ja ligipääsule avatud tööturule
  • vähendada psüühilisest haigusest ja sotsiaalsetest probleemidest tulenevat stigmat nii ühiskonnas kui ka tööandjate hulgas
  • suurendada psüühiliselt haigestunud noorte sotsiaalset kaasatust ühiskonnas, kogukonnas ja avatud töörurul

Vaata ka PAD-projekti kodulehte

2014 – 2016

Innovatsiooniprojekt “Kogemusnõustamise teenuse arendamine”

Eesmärk: Tallinna Vaimse Tervise Keskus osutab kvaliteetset kogemus-nõustamise teenust, mida pakuvad erineva tausta  ja kogemusega kogemusnõustajad. Kestus 01.01.2014-31.12.2016.

2015

Riskikäitumise hindamise ja juhtimise juhendajate koolitus

Eesmärk:
 tõsta vaimse tervise valdkonna spetsialistide pädevust psüühilise erivajadusega inimeste riskikäitumise ennetamisel ja lahendamisel ning tagada järjepidev riskikäitumise hindamise ja juhtimise metoodika rakendamine töös psüühilise erivajadusega inimestega. Kestus: 01.02.-31.12.2015.

2012

Riskihindamise ja -juhtimise koolitusprogramm

Eesmärk: Tallinna Vaimse Tervise Keskuse töötajad, Tallinna linnaosade puuetega inimeste spetsialistid ja psühhiaatriaõed on koolitatud ja pädevad kasutama riskihindamise ja –juhtimise metoodikat töös psüühilise erivajadusega inimestega. Kestus: 01.02.-31.12.2012.

Kogukonna toetus erivajadustega inimestele

Eesmärk: Hollandi, Eesti ja Ungari nelja ülikooli ja kuue hoolekandeasutuse koostöös kaardistada kogukonnapõhise rehabilitatsiooni ja professionaalsete sekkumiste head praktikad kolme riigi näitel; jagada kogutud teadmist kolmes kaasatud riigis; kolme riigi hoolekande-alastele võrdlusuuringute tulemustele tuginevalt anda sisend partnerülikoolide õppekavaarendusse; suurendada ülikooli akadeemiliste töötajate, üliõpilaste ja praktikute mobiilsust Euroopas. Kestus: 01.04.2012 – kevad 2014. Projekti ingliskeelne lõppraport (*.pdf).

2011

Riskihindamise ja -juhtimise protseduuri väljatöötamine ja rakendamine töös psüühilise erivajadusega inimestega

Eesmärk: Tallinna Vaimse Tervise Keskus, Psühhiaatriakliinik ja Tallinna linnaosade valitsused rakendavad ühtset riskihindamise ja – juhtimise poliitikat töös psüühilise erivajadusega inimestega. Kestus: 01.11.2010-31.10.2011.