Projektid

2016 – 2019

Toetatud elamise teenuskohtade loomine esmasesse psühhoosi haigestunutele

Eesmärk:

  • tagada esmakordselt psühhoosi haigestunutele haigusest taastumiseks vajalik elukeskkond ja tugi, et nad jätkaksid vaatamata haigestumisele iseseisvalt elamist kogukonnas. Projekti tulemusena valmib 2019. a alguseks uus hoone aadressil Lõime 29a, kus hakkame 30-le psüühilise erivajadusega esmahaigestunule pakkuma toetatud elamise teenust.

2016 – 2018

Skisofreeniasse esmahaigestunute integreeritud teenusekorralduse prooviprojekti läbiviimine, integreeritud mudeli metoodiline kirjeldamine ning ettepanekute tegemine mudeli täiendamiseks

Eesmärgid:

  • katsetada integreeritud teenusepakkumise mudelit, kus esmakordselt skisofreeniasse haigestunud inimesel oleks võimalik kohe jätkata rehabiliteerivate ja toetavate teenustega, vähendamaks haiguse negatiivseid tagajärgi
  • jälgida aktiivravi lõppedes toetusmeetmete kohese kasutamise mõju inimese valmisolekule kasutada taastumist toetavaid tegevusi ning selle mõju tema tervislikule seisundile ja toimetulekule
  • rakendada praktikas eri valdkondade (tervishoid, sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsioon, kohaliku omavalitsuse teenused, erihoolekanne) integreeritud toimimist ning täiendada mudelit vastavalt tekkivatele tõrgetele
  • kaardistada tekkinud tõrked erinevate valdkondade koostöös ning teha ettepanekud riiklikus süsteemis vastutuste täpsemaks määratlemiseks, muudatusteks andmevahetuses jms, võimaldamaks vajadustest lähtuvat lähenemist teenuste pakkumisel.

2017

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli prooviprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil

Eesmärk:

  • testida uut erihoolekandeteenuste (EHK) süsteemi, mis on välja töötatud EHK disainiprotsessi käigus. Katsetatakse vähenenud või puuduva töövõimega psüühilise erivajadusega inimeste toimetulekut toetavate integreeritud, isikukesksete ja paindlike toetusmeetmete ning teenuste süsteemi mudelit, sh individuaalse eelarve kujunemist. Projekti lõpp 2018. a mais.

2015 – 2017

Positiivsete hoiakute kujundamine – avatud tööturu ligipääsetavus vaimse tervise probleemidega noorte jaoks (PAD- project)

Eesmärgid:

  • aidata kaasa psüühikahäirega noorte tööga hõivatusele ja ligipääsule avatud tööturule
  • vähendada psüühilisest haigusest ja sotsiaalsetest probleemidest tulenevat stigmat nii ühiskonnas kui ka tööandjate hulgas
  • suurendada psüühiliselt haigestunud noorte sotsiaalset kaasatust ühiskonnas, kogukonnas ja avatud töörurul

Vaata ka PAD-projekti kodulehte

2014 – 2016

Innovatsiooniprojekt “Kogemusnõustamise teenuse arendamine”

Eesmärk: Tallinna Vaimse Tervise Keskus osutab kvaliteetset kogemus-nõustamise teenust, mida pakuvad erineva tausta  ja kogemusega kogemusnõustajad. Kestus 01.01.2014-31.12.2016.

2015

Riskikäitumise hindamise ja juhtimise juhendajate koolitus

Eesmärk:
 tõsta vaimse tervise valdkonna spetsialistide pädevust psüühilise erivajadusega inimeste riskikäitumise ennetamisel ja lahendamisel ning tagada järjepidev riskikäitumise hindamise ja juhtimise metoodika rakendamine töös psüühilise erivajadusega inimestega. Kestus: 01.02.-31.12.2015.

2012

Riskihindamise ja -juhtimise koolitusprogramm

Eesmärk: Tallinna Vaimse Tervise Keskuse töötajad, Tallinna linnaosade puuetega inimeste spetsialistid ja psühhiaatriaõed on koolitatud ja pädevad kasutama riskihindamise ja –juhtimise metoodikat töös psüühilise erivajadusega inimestega. Kestus: 01.02.-31.12.2012.

Kogukonna toetus erivajadustega inimestele

Eesmärk: Hollandi, Eesti ja Ungari nelja ülikooli ja kuue hoolekandeasutuse koostöös kaardistada kogukonnapõhise rehabilitatsiooni ja professionaalsete sekkumiste head praktikad kolme riigi näitel; jagada kogutud teadmist kolmes kaasatud riigis; kolme riigi hoolekande-alastele võrdlusuuringute tulemustele tuginevalt anda sisend partnerülikoolide õppekavaarendusse; suurendada ülikooli akadeemiliste töötajate, üliõpilaste ja praktikute mobiilsust Euroopas. Kestus: 01.04.2012 – kevad 2014. Projekti ingliskeelne lõppraport (*.pdf).

2011

Riskihindamise ja -juhtimise protseduuri väljatöötamine ja rakendamine töös psüühilise erivajadusega inimestega

Eesmärk: Tallinna Vaimse Tervise Keskus, Psühhiaatriakliinik ja Tallinna linnaosade valitsused rakendavad ühtset riskihindamise ja – juhtimise poliitikat töös psüühilise erivajadusega inimestega. Kestus: 01.11.2010-31.10.2011.