Projektid ja hanked

Projekt „Psühholoogilise abi pakkumine Tallinna linnas“

Tallinna Vaimse Tervise Keskus osutab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti projekti „Psühholoogilise abi pakkumine Tallinna linnas“ raames psühholoogilist nõustamist. Antud projekt viiakse läbi Sotsiaalministeeriumi meetme „Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikule omavalitsusele ja esmatasandi tervisekeskusele 2024. aastal“ kaudu. Projekti eesmärk on parandada kohalikul tasandil psühholoogilise abi pakkumist, et toetada Eesti elanike ja nende perede/lähedaste iseseisvat toimetulekut, psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist. Psühholoogilist nõustamist osutatakse nii inviduaal- kui ka grupiteenusena ning eelkõige on teenusele oodatud ajutist kaitset omavad inimesed. Teenusele registreerumiseks palume saata e-kiri: margit.paju@vaimnetervis.ee

Hankeplaan 2024

Tallinna Vaimse Tervise Keskus on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatav asutus ning lähtub hangete planeerimisel, korraldamisel ja hankelepingute sõlmimisel riigihangete seadusest, seaduse alusel kehtestatud õigusaktidest ja Tallinna hankekorrast.
2024 aasta hankeplaan on leitav siit: Hankeplaan 2024

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses aastatel 2023-2024

Tallinna Vaimse Tervise Keskus jätkab osalemist pilootprojektis lisatoetuse pakkujana.

Projekti eesmärgiks on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed (alates16. eluaastat), kes samal ajal ei ole erihoolekande- ega sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuste kasutajad ning ei saa samalaadseid teenuseid mitme välisrahastusel (sh Euroopa Sotsiaalfondist) rahastatava tegevuse raames.

Teenusmudelis on erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks ning neist on võimalik kombineerida abivajavale inimesele ja tema perele sobiv terviklik teenuspakett.

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Lisainfot leiate Sotsiaalkindlustusameti ja Tallinna kodulehelt.

Ukraina sõjapõgenikele psühholoogilise nõustamisteenuse pakkumine

Tallinna Vaimse Tervise Keskuse psühholoogid pakuvad alates 2022.a juulist psühholoogilist nõustamisteenust Ukraina sõja eest põgenenud inimestele. Vastuvõtt toimub Rändekeskuses, aadressil Niine 2, Tallinn. Teenusele registreerumiseks tuleb helistada telefonil 5444 0784 (Irina Loginova) või 5420 0016 (Lilia Komissarova).

2019-2021

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

Eesmärk:

 • katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Projekti raames osutatakse uue korraldusmudeli baasil teenust kuni 700 psüühilise erivajadusega inimesele üle Eesti. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti partnerite (kelle hulgas on ka Tallinna Vaimse Tervise Keskus) kaudu osutatakse projekti raames erinevaid teenuskomponente 130 abivajavale Tallinna elanikule.

Projekt viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames. Projekt algas 01.10.2019.

Teenuste komponentide hinnad
kehtivad alates 01.01.2022

Teenuste komponentide hinnad
kuni 31.12.2021

2019 – 2020

Kogemusnõustaja koolituse korraldamine psüühikahäirega inimestele

Eesmärk: 

 • tõsta Tallinnas kogemusnõustamise teenuse kättesaadavust psüühikahäirega toimetuleku osas ning tõsta Tallinna ja lähipiirkondade elanikkonna teadlikkust vaimsest tervisest ja seeläbi vähendada eelarvamusi ja diskrimineerimist psüühikahäirega inimeste suhtes.

Projekti rahastatakse hasartmängumaksust sotsiaalvaldkonna väikeprojektide toetamise III vooru (01.08.2019-15.08.2019) kaudu ning projekt kestab 01.10.2019 – 30.09.2020.

2019 – 2020

Haabersti klubimaja töö tugevdamine läbi rahvusvaheliste klubimajade standarditega vastavusse viimise

Eesmärk: 

 • Haabersti klubimaja on rahvusvahelistele klubimajade standarditele vastav, akrediteeritud klubimaja Eestis.

Tulemused:

 • Haabersti klubimaja vastab standardile nr 30, mille kohaselt klubimaja liikmed, töötajad ja juhataja on osalenud kahe- või kolmenädalasel klubimaja baaskoolitusel sertifitseeritud koolitusbaasis
 • 2019 a. juunis toimunud akrediteerimiskülastusel tehtud soovituste ja/või ettekirjutuste kohta on ellu viidud parandustegevused
 • Klubimaja enesehindamisküsitluses on tõusnud liikmete arv, kes tunnevad end töötajatega koostööd tehes võrdsena ja kaasatuna
 • Klubimaja enesehindamisküsitluses on tõusnud liikmete arv, kelle hinnangul klubimaja töötajad töötavad standardite põhiselt
 • Haabersti klubimaja töö- ja koolitusüksusel on selgus oma tööülesannetes ning on koostatud üksuse tööd tutvustavad infomaterjalid
 • Haabersti klubimaja töö- ja koolitusüksus on teinud koostöökohtumisi 5 ettevõttega leidmaks liikmetele töökohti
 • Haabersti klubimaja on tugevdanud oma identiteeti luues World seminaril koostöökontakte 5 klubimajaga

Projekti rahastatakse hasartmängumaksust sotsiaalvaldkonna väikeprojektide toetamise II vooru (01.05.2019-15.05.2019) kaudu ning projekt kestab juuni 2019 – juuni 2020.

2019

Parem tervis läbi tasakaalustatud toitumise ja mitmekülgse menüü

Eesmärk:

 • Haabersti klubimaja liikmed teavad, mis on tasakaalustatud toitumine ja oskavad sellest toitumisvalikute tegemisel lähtuda. Haabersti klubimajas pakutav lõunasöök ja vahepalad on tervislikud ja mitmekülgsed.

Projekti rahastaja on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning projekt kestab september – detsember 2019.

2016 – 2019

Toetatud elamise teenuskohtade loomine esmasesse psühhoosi haigestunutele

Eesmärk:

 • tagada esmakordselt psühhoosi haigestunutele haigusest taastumiseks vajalik elukeskkond ja tugi, et nad jätkaksid vaatamata haigestumisele iseseisvalt elamist kogukonnas. Projekti tulemusena valmib 2019. a alguseks uus hoone aadressil Lõime 29a, kus hakkame 30-le psüühilise erivajadusega esmahaigestunule pakkuma toetatud elamise teenust.

2016 – 2018

Skisofreeniasse esmahaigestunute integreeritud teenusekorralduse prooviprojekti läbiviimine, integreeritud mudeli metoodiline kirjeldamine ning ettepanekute tegemine mudeli täiendamiseks

Eesmärgid:

 • katsetada integreeritud teenusepakkumise mudelit, kus esmakordselt skisofreeniasse haigestunud inimesel oleks võimalik kohe jätkata rehabiliteerivate ja toetavate teenustega, vähendamaks haiguse negatiivseid tagajärgi
 • jälgida aktiivravi lõppedes toetusmeetmete kohese kasutamise mõju inimese valmisolekule kasutada taastumist toetavaid tegevusi ning selle mõju tema tervislikule seisundile ja toimetulekule
 • rakendada praktikas eri valdkondade (tervishoid, sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsioon, kohaliku omavalitsuse teenused, erihoolekanne) integreeritud toimimist ning täiendada mudelit vastavalt tekkivatele tõrgetele
 • kaardistada tekkinud tõrked erinevate valdkondade koostöös ning teha ettepanekud riiklikus süsteemis vastutuste täpsemaks määratlemiseks, muudatusteks andmevahetuses jms, võimaldamaks vajadustest lähtuvat lähenemist teenuste pakkumisel.

2017

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli prooviprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil

Eesmärk:

 • testida uut erihoolekandeteenuste (EHK) süsteemi, mis on välja töötatud EHK disainiprotsessi käigus. Katsetatakse vähenenud või puuduva töövõimega psüühilise erivajadusega inimeste toimetulekut toetavate integreeritud, isikukesksete ja paindlike toetusmeetmete ning teenuste süsteemi mudelit, sh individuaalse eelarve kujunemist. Projekti lõpp 2018. a mais.

2015 – 2017

Positiivsete hoiakute kujundamine – avatud tööturu ligipääsetavus vaimse tervise probleemidega noorte jaoks (PAD-projekt)

Eesmärgid:

 • aidata kaasa psüühikahäirega noorte tööga hõivatusele ja ligipääsule avatud tööturule
 • vähendada psüühilisest haigusest ja sotsiaalsetest probleemidest tulenevat stigmat nii ühiskonnas kui ka tööandjate hulgas
 • suurendada psüühiliselt haigestunud noorte sotsiaalset kaasatust ühiskonnas, kogukonnas ja avatud töörurul

Vaata ka PAD-projekti kodulehte

2014 – 2016

Innovatsiooniprojekt “Kogemusnõustamise teenuse arendamine”

Eesmärk: Tallinna Vaimse Tervise Keskus osutab kvaliteetset kogemus-nõustamise teenust, mida pakuvad erineva tausta  ja kogemusega kogemusnõustajad. Kestus 01.01.2014-31.12.2016.

2015

Riskikäitumise hindamise ja juhtimise juhendajate koolitus

Eesmärk:
 tõsta vaimse tervise valdkonna spetsialistide pädevust psüühilise erivajadusega inimeste riskikäitumise ennetamisel ja lahendamisel ning tagada järjepidev riskikäitumise hindamise ja juhtimise metoodika rakendamine töös psüühilise erivajadusega inimestega. Kestus: 01.02.-31.12.2015.

2012

Riskihindamise ja -juhtimise koolitusprogramm

Eesmärk: Tallinna Vaimse Tervise Keskuse töötajad, Tallinna linnaosade puuetega inimeste spetsialistid ja psühhiaatriaõed on koolitatud ja pädevad kasutama riskihindamise ja –juhtimise metoodikat töös psüühilise erivajadusega inimestega. Kestus: 01.02.-31.12.2012.

Kogukonna toetus erivajadustega inimestele

Eesmärk: Hollandi, Eesti ja Ungari nelja ülikooli ja kuue hoolekandeasutuse koostöös kaardistada kogukonnapõhise rehabilitatsiooni ja professionaalsete sekkumiste head praktikad kolme riigi näitel; jagada kogutud teadmist kolmes kaasatud riigis; kolme riigi hoolekande-alastele võrdlusuuringute tulemustele tuginevalt anda sisend partnerülikoolide õppekavaarendusse; suurendada ülikooli akadeemiliste töötajate, üliõpilaste ja praktikute mobiilsust Euroopas. Kestus: 01.04.2012 – kevad 2014. Projekti ingliskeelne lõppraport (*.pdf).

2011

Riskihindamise ja -juhtimise protseduuri väljatöötamine ja rakendamine töös psüühilise erivajadusega inimestega

Eesmärk: Tallinna Vaimse Tervise Keskus, Psühhiaatriakliinik ja Tallinna linnaosade valitsused rakendavad ühtset riskihindamise ja – juhtimise poliitikat töös psüühilise erivajadusega inimestega. Kestus: 01.11.2010-31.10.2011.

EL

2019-2021

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

Eesmärk:

 • katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Projekti raames osutatakse uue korraldusmudeli baasil teenust kuni 700 psüühilise erivajadusega inimesele üle Eesti. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti partnerite (kelle hulgas on ka Tallinna Vaimse Tervise Keskus) kaudu osutatakse projekti raames erinevaid teenuskomponente 130 abivajavale Tallinna elanikule.

Projekt viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames. Projekt algas 01.10.2019.

Teenuste komponentide hinnad
kehtivad alates 01.01.2022

Teenuste komponentide hinnad
kuni 31.12.2021

2019 – 2020

Kogemusnõustaja koolituse korraldamine psüühikahäirega inimestele

Eesmärk: 

 • tõsta Tallinnas kogemusnõustamise teenuse kättesaadavust psüühikahäirega toimetuleku osas ning tõsta Tallinna ja lähipiirkondade elanikkonna teadlikkust vaimsest tervisest ja seeläbi vähendada eelarvamusi ja diskrimineerimist psüühikahäirega inimeste suhtes.

Projekti rahastatakse hasartmängumaksust sotsiaalvaldkonna väikeprojektide toetamise III vooru (01.08.2019-15.08.2019) kaudu ning projekt kestab 01.10.2019 – 30.09.2020.

2019 – 2020

Haabersti klubimaja töö tugevdamine läbi rahvusvaheliste klubimajade standarditega vastavusse viimise

Eesmärk: 

 • Haabersti klubimaja on rahvusvahelistele klubimajade standarditele vastav, akrediteeritud klubimaja Eestis.

Tulemused:

 • Haabersti klubimaja vastab standardile nr 30, mille kohaselt klubimaja liikmed, töötajad ja juhataja on osalenud kahe- või kolmenädalasel klubimaja baaskoolitusel sertifitseeritud koolitusbaasis
 • 2019 a. juunis toimunud akrediteerimiskülastusel tehtud soovituste ja/või ettekirjutuste kohta on ellu viidud parandustegevused
 • Klubimaja enesehindamisküsitluses on tõusnud liikmete arv, kes tunnevad end töötajatega koostööd tehes võrdsena ja kaasatuna
 • Klubimaja enesehindamisküsitluses on tõusnud liikmete arv, kelle hinnangul klubimaja töötajad töötavad standardite põhiselt
 • Haabersti klubimaja töö- ja koolitusüksusel on selgus oma tööülesannetes ning on koostatud üksuse tööd tutvustavad infomaterjalid
 • Haabersti klubimaja töö- ja koolitusüksus on teinud koostöökohtumisi 5 ettevõttega leidmaks liikmetele töökohti
 • Haabersti klubimaja on tugevdanud oma identiteeti luues World seminaril koostöökontakte 5 klubimajaga

Projekti rahastatakse hasartmängumaksust sotsiaalvaldkonna väikeprojektide toetamise II vooru (01.05.2019-15.05.2019) kaudu ning projekt kestab juuni 2019 – juuni 2020.

2019

Parem tervis läbi tasakaalustatud toitumise ja mitmekülgse menüü

Eesmärk:

 • Haabersti klubimaja liikmed teavad, mis on tasakaalustatud toitumine ja oskavad sellest toitumisvalikute tegemisel lähtuda. Haabersti klubimajas pakutav lõunasöök ja vahepalad on tervislikud ja mitmekülgsed.

Projekti rahastaja on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning projekt kestab september – detsember 2019.

2016 – 2019

Toetatud elamise teenuskohtade loomine esmasesse psühhoosi haigestunutele

Eesmärk:

 • tagada esmakordselt psühhoosi haigestunutele haigusest taastumiseks vajalik elukeskkond ja tugi, et nad jätkaksid vaatamata haigestumisele iseseisvalt elamist kogukonnas. Projekti tulemusena valmib 2019. a alguseks uus hoone aadressil Lõime 29a, kus hakkame 30-le psüühilise erivajadusega esmahaigestunule pakkuma toetatud elamise teenust.

2016 – 2018

Skisofreeniasse esmahaigestunute integreeritud teenusekorralduse prooviprojekti läbiviimine, integreeritud mudeli metoodiline kirjeldamine ning ettepanekute tegemine mudeli täiendamiseks

Eesmärgid:

 • katsetada integreeritud teenusepakkumise mudelit, kus esmakordselt skisofreeniasse haigestunud inimesel oleks võimalik kohe jätkata rehabiliteerivate ja toetavate teenustega, vähendamaks haiguse negatiivseid tagajärgi
 • jälgida aktiivravi lõppedes toetusmeetmete kohese kasutamise mõju inimese valmisolekule kasutada taastumist toetavaid tegevusi ning selle mõju tema tervislikule seisundile ja toimetulekule
 • rakendada praktikas eri valdkondade (tervishoid, sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsioon, kohaliku omavalitsuse teenused, erihoolekanne) integreeritud toimimist ning täiendada mudelit vastavalt tekkivatele tõrgetele
 • kaardistada tekkinud tõrked erinevate valdkondade koostöös ning teha ettepanekud riiklikus süsteemis vastutuste täpsemaks määratlemiseks, muudatusteks andmevahetuses jms, võimaldamaks vajadustest lähtuvat lähenemist teenuste pakkumisel.

2017

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli prooviprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil

Eesmärk:

 • testida uut erihoolekandeteenuste (EHK) süsteemi, mis on välja töötatud EHK disainiprotsessi käigus. Katsetatakse vähenenud või puuduva töövõimega psüühilise erivajadusega inimeste toimetulekut toetavate integreeritud, isikukesksete ja paindlike toetusmeetmete ning teenuste süsteemi mudelit, sh individuaalse eelarve kujunemist. Projekti lõpp 2018. a mais.

2015 – 2017

Positiivsete hoiakute kujundamine – avatud tööturu ligipääsetavus vaimse tervise probleemidega noorte jaoks (PAD-projekt)

Eesmärgid:

 • aidata kaasa psüühikahäirega noorte tööga hõivatusele ja ligipääsule avatud tööturule
 • vähendada psüühilisest haigusest ja sotsiaalsetest probleemidest tulenevat stigmat nii ühiskonnas kui ka tööandjate hulgas
 • suurendada psüühiliselt haigestunud noorte sotsiaalset kaasatust ühiskonnas, kogukonnas ja avatud töörurul

Vaata ka PAD-projekti kodulehte

2014 – 2016

Innovatsiooniprojekt “Kogemusnõustamise teenuse arendamine”

Eesmärk: Tallinna Vaimse Tervise Keskus osutab kvaliteetset kogemus-nõustamise teenust, mida pakuvad erineva tausta  ja kogemusega kogemusnõustajad. Kestus 01.01.2014-31.12.2016.

2015

Riskikäitumise hindamise ja juhtimise juhendajate koolitus

Eesmärk:
 tõsta vaimse tervise valdkonna spetsialistide pädevust psüühilise erivajadusega inimeste riskikäitumise ennetamisel ja lahendamisel ning tagada järjepidev riskikäitumise hindamise ja juhtimise metoodika rakendamine töös psüühilise erivajadusega inimestega. Kestus: 01.02.-31.12.2015.

2012

Riskihindamise ja -juhtimise koolitusprogramm

Eesmärk: Tallinna Vaimse Tervise Keskuse töötajad, Tallinna linnaosade puuetega inimeste spetsialistid ja psühhiaatriaõed on koolitatud ja pädevad kasutama riskihindamise ja –juhtimise metoodikat töös psüühilise erivajadusega inimestega. Kestus: 01.02.-31.12.2012.

Kogukonna toetus erivajadustega inimestele

Eesmärk: Hollandi, Eesti ja Ungari nelja ülikooli ja kuue hoolekandeasutuse koostöös kaardistada kogukonnapõhise rehabilitatsiooni ja professionaalsete sekkumiste head praktikad kolme riigi näitel; jagada kogutud teadmist kolmes kaasatud riigis; kolme riigi hoolekande-alastele võrdlusuuringute tulemustele tuginevalt anda sisend partnerülikoolide õppekavaarendusse; suurendada ülikooli akadeemiliste töötajate, üliõpilaste ja praktikute mobiilsust Euroopas. Kestus: 01.04.2012 – kevad 2014. Projekti ingliskeelne lõppraport (*.pdf).

2011

Riskihindamise ja -juhtimise protseduuri väljatöötamine ja rakendamine töös psüühilise erivajadusega inimestega

Eesmärk: Tallinna Vaimse Tervise Keskus, Psühhiaatriakliinik ja Tallinna linnaosade valitsused rakendavad ühtset riskihindamise ja – juhtimise poliitikat töös psüühilise erivajadusega inimestega. Kestus: 01.11.2010-31.10.2011.

EL

2019-2021

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

Eesmärk:

 • katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Projekti raames osutatakse uue korraldusmudeli baasil teenust kuni 700 psüühilise erivajadusega inimesele üle Eesti. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti partnerite (kelle hulgas on ka Tallinna Vaimse Tervise Keskus) kaudu osutatakse projekti raames erinevaid teenuskomponente 130 abivajavale Tallinna elanikule.

Projekt viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames. Projekt algas 01.10.2019.

Teenuste komponentide hinnad
kehtivad alates 01.01.2022

Teenuste komponentide hinnad
kuni 31.12.2021

2019 – 2020

Kogemusnõustaja koolituse korraldamine psüühikahäirega inimestele

Eesmärk: 

 • tõsta Tallinnas kogemusnõustamise teenuse kättesaadavust psüühikahäirega toimetuleku osas ning tõsta Tallinna ja lähipiirkondade elanikkonna teadlikkust vaimsest tervisest ja seeläbi vähendada eelarvamusi ja diskrimineerimist psüühikahäirega inimeste suhtes.

Projekti rahastatakse hasartmängumaksust sotsiaalvaldkonna väikeprojektide toetamise III vooru (01.08.2019-15.08.2019) kaudu ning projekt kestab 01.10.2019 – 30.09.2020.

2019 – 2020

Haabersti klubimaja töö tugevdamine läbi rahvusvaheliste klubimajade standarditega vastavusse viimise

Eesmärk: 

 • Haabersti klubimaja on rahvusvahelistele klubimajade standarditele vastav, akrediteeritud klubimaja Eestis.

Tulemused:

 • Haabersti klubimaja vastab standardile nr 30, mille kohaselt klubimaja liikmed, töötajad ja juhataja on osalenud kahe- või kolmenädalasel klubimaja baaskoolitusel sertifitseeritud koolitusbaasis
 • 2019 a. juunis toimunud akrediteerimiskülastusel tehtud soovituste ja/või ettekirjutuste kohta on ellu viidud parandustegevused
 • Klubimaja enesehindamisküsitluses on tõusnud liikmete arv, kes tunnevad end töötajatega koostööd tehes võrdsena ja kaasatuna
 • Klubimaja enesehindamisküsitluses on tõusnud liikmete arv, kelle hinnangul klubimaja töötajad töötavad standardite põhiselt
 • Haabersti klubimaja töö- ja koolitusüksusel on selgus oma tööülesannetes ning on koostatud üksuse tööd tutvustavad infomaterjalid
 • Haabersti klubimaja töö- ja koolitusüksus on teinud koostöökohtumisi 5 ettevõttega leidmaks liikmetele töökohti
 • Haabersti klubimaja on tugevdanud oma identiteeti luues World seminaril koostöökontakte 5 klubimajaga

Projekti rahastatakse hasartmängumaksust sotsiaalvaldkonna väikeprojektide toetamise II vooru (01.05.2019-15.05.2019) kaudu ning projekt kestab juuni 2019 – juuni 2020.

2019

Parem tervis läbi tasakaalustatud toitumise ja mitmekülgse menüü

Eesmärk:

 • Haabersti klubimaja liikmed teavad, mis on tasakaalustatud toitumine ja oskavad sellest toitumisvalikute tegemisel lähtuda. Haabersti klubimajas pakutav lõunasöök ja vahepalad on tervislikud ja mitmekülgsed.

Projekti rahastaja on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning projekt kestab september – detsember 2019.

2016 – 2019

Toetatud elamise teenuskohtade loomine esmasesse psühhoosi haigestunutele

Eesmärk:

 • tagada esmakordselt psühhoosi haigestunutele haigusest taastumiseks vajalik elukeskkond ja tugi, et nad jätkaksid vaatamata haigestumisele iseseisvalt elamist kogukonnas. Projekti tulemusena valmib 2019. a alguseks uus hoone aadressil Lõime 29a, kus hakkame 30-le psüühilise erivajadusega esmahaigestunule pakkuma toetatud elamise teenust.

2016 – 2018

Skisofreeniasse esmahaigestunute integreeritud teenusekorralduse prooviprojekti läbiviimine, integreeritud mudeli metoodiline kirjeldamine ning ettepanekute tegemine mudeli täiendamiseks

Eesmärgid:

 • katsetada integreeritud teenusepakkumise mudelit, kus esmakordselt skisofreeniasse haigestunud inimesel oleks võimalik kohe jätkata rehabiliteerivate ja toetavate teenustega, vähendamaks haiguse negatiivseid tagajärgi
 • jälgida aktiivravi lõppedes toetusmeetmete kohese kasutamise mõju inimese valmisolekule kasutada taastumist toetavaid tegevusi ning selle mõju tema tervislikule seisundile ja toimetulekule
 • rakendada praktikas eri valdkondade (tervishoid, sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsioon, kohaliku omavalitsuse teenused, erihoolekanne) integreeritud toimimist ning täiendada mudelit vastavalt tekkivatele tõrgetele
 • kaardistada tekkinud tõrked erinevate valdkondade koostöös ning teha ettepanekud riiklikus süsteemis vastutuste täpsemaks määratlemiseks, muudatusteks andmevahetuses jms, võimaldamaks vajadustest lähtuvat lähenemist teenuste pakkumisel.

2017

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli prooviprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil

Eesmärk:

 • testida uut erihoolekandeteenuste (EHK) süsteemi, mis on välja töötatud EHK disainiprotsessi käigus. Katsetatakse vähenenud või puuduva töövõimega psüühilise erivajadusega inimeste toimetulekut toetavate integreeritud, isikukesksete ja paindlike toetusmeetmete ning teenuste süsteemi mudelit, sh individuaalse eelarve kujunemist. Projekti lõpp 2018. a mais.

2015 – 2017

Positiivsete hoiakute kujundamine – avatud tööturu ligipääsetavus vaimse tervise probleemidega noorte jaoks (PAD-projekt)

Eesmärgid:

 • aidata kaasa psüühikahäirega noorte tööga hõivatusele ja ligipääsule avatud tööturule
 • vähendada psüühilisest haigusest ja sotsiaalsetest probleemidest tulenevat stigmat nii ühiskonnas kui ka tööandjate hulgas
 • suurendada psüühiliselt haigestunud noorte sotsiaalset kaasatust ühiskonnas, kogukonnas ja avatud töörurul

Vaata ka PAD-projekti kodulehte

2014 – 2016

Innovatsiooniprojekt “Kogemusnõustamise teenuse arendamine”

Eesmärk: Tallinna Vaimse Tervise Keskus osutab kvaliteetset kogemus-nõustamise teenust, mida pakuvad erineva tausta  ja kogemusega kogemusnõustajad. Kestus 01.01.2014-31.12.2016.

2015

Riskikäitumise hindamise ja juhtimise juhendajate koolitus

Eesmärk:
 tõsta vaimse tervise valdkonna spetsialistide pädevust psüühilise erivajadusega inimeste riskikäitumise ennetamisel ja lahendamisel ning tagada järjepidev riskikäitumise hindamise ja juhtimise metoodika rakendamine töös psüühilise erivajadusega inimestega. Kestus: 01.02.-31.12.2015.

2012

Riskihindamise ja -juhtimise koolitusprogramm

Eesmärk: Tallinna Vaimse Tervise Keskuse töötajad, Tallinna linnaosade puuetega inimeste spetsialistid ja psühhiaatriaõed on koolitatud ja pädevad kasutama riskihindamise ja –juhtimise metoodikat töös psüühilise erivajadusega inimestega. Kestus: 01.02.-31.12.2012.

Kogukonna toetus erivajadustega inimestele

Eesmärk: Hollandi, Eesti ja Ungari nelja ülikooli ja kuue hoolekandeasutuse koostöös kaardistada kogukonnapõhise rehabilitatsiooni ja professionaalsete sekkumiste head praktikad kolme riigi näitel; jagada kogutud teadmist kolmes kaasatud riigis; kolme riigi hoolekande-alastele võrdlusuuringute tulemustele tuginevalt anda sisend partnerülikoolide õppekavaarendusse; suurendada ülikooli akadeemiliste töötajate, üliõpilaste ja praktikute mobiilsust Euroopas. Kestus: 01.04.2012 – kevad 2014. Projekti ingliskeelne lõppraport (*.pdf).

2011

Riskihindamise ja -juhtimise protseduuri väljatöötamine ja rakendamine töös psüühilise erivajadusega inimestega

Eesmärk: Tallinna Vaimse Tervise Keskus, Psühhiaatriakliinik ja Tallinna linnaosade valitsused rakendavad ühtset riskihindamise ja – juhtimise poliitikat töös psüühilise erivajadusega inimestega. Kestus: 01.11.2010-31.10.2011.

EL